36 | Een amoureus fier gelaat

36 | Een amoureus fier gelaat

De Nederlandse Liederenbank heeft 197 liederen geregistreerd op deze melodie, al hebben weinige daarvan ook ‘Een amoureus fier gelaat’ als wijsaanduiding. In het Aemstelredams Amoreus Lietboeck (1589) vonden we de tekst ‘Een Amoreus een fiere ghelaet’, terwijl die als wijsaanduiding ‘Van Syon’ heeft, dat gezien de strofevorm waarschijnlijk verwijst naar ‘O Sion wilt u vergaeren’, een bijbels lied uit 1552. Er zijn twee instrumentale bronnen met de naam ‘Een amoureus fier gelaat’, beide in tabulatuur voor citer (1568 en 1570). De melodie was dus ook geliefd bij luit- en citerspelers en is wellicht vooral op die manier overgeleverd. Onze bron uit Het Prieel der Gheestelicker Melodiie (1617) met zijn loopjes - ook leuk om te zingen - lijkt eveneens gebaseerd te zijn op een instrumentale versie.

De tekst begint met een liefdesklacht van minnaar, die zijn aanbeden ‘Venus Nichte’ smeekt om haar raam open te doen om zijn liefdesverklaring te ontvangen. Hoe zij reageert, horen we in de vierde strofe. Vervolgens vernemen we van de verteller hoe het verder gaat: nadat de geliefden uitgebreid van elkaar hebben genoten, buiten in een prieel met rozen, moet de minnaar afscheid nemen, ‘Want ick nu moet henen varen / Al doet het mijnder harten pijn.’

fiere liefelijk
raet redding
geschichte aangezicht
u vermeeren uzelf gelukkig maken
boeleren vrijen
convent gezelschap
ionste en eerbaerheden genegenheid en trouw
graen juweeltje
sout my moghen verdrieten zou ik daar spijt van kunnen krijgen
Met pijpen en tamboren met veel bombarie
stont te roeren bracht beroering
hebben gaen domineren gingen het ervan nemen
Venus bant boeien van Venus
ontdaen losgemaakt
also scherpen sinne zulke hevige hartstochten
Tersoor schatkist
ontdaen geopend
Haer lieder harte heeft hem ontsoncken ze bezwijmden
Oorloff vaarwel
kerssouwe madeliefje
van u bij u weg

Melodie uit: Joannes Tollenarius, Het Prieel Der Gheestelicker Melodiie, Inhoudende veel schoone Leysenen ende Geestelijke Liedekens van diueersche deuote materien, ende op de principale Hoochtijden des Jaers dienende etc. Van nieuvvs ouer-sien vermeerdert ende verbetert in veel plaetsen. Antwerpen: Hieronymus Verdussen, 1617, pp. 69-70.
Scan via Google Books
Tekst uit: Een Aemstelredams amoureus lietboeck nu nieus uut-gegaen waer in begrepen zijn alderhande liedekens die in geen ander lietboecken en staen, meest almet zijn voys oft wijse daer bi gestelt om alle droefheyt melancolie te verdrijven. Amsterdam: Harmen Jansz. Muller, 1589, pp. 39-41.
Scan via de DBNL (pdf. p. 38)

3. U weerde soete Lieveken,
Comt voor u Vensterken staen;
Ontfangt van my dit brieveken,
Daer in suldy vinden staen
Mijn ionste en eerbaerheden,
Reyn edel Vrouwelick graen,
Wilt doch in dancbaerheden
U schamel dienaer ontfaen.

4. Ick hoorde de Nachtegael singhen
Ende ick hoore hem maken groot gheclach,
Ick en can my niet bedwinghen,
Ick verwondere my wattet wesen mach.
Mijn hemdeken wil ick aenschieten,
Ende mijn vensterken open doen;
Hoe sout my moghen verdrieten?
Die Mey staet lustich en groen.

5. Dat schoon kint heeft uut ghekeecken,
Die Maen scheen licht en claer;
Haer Lieff quam daer ghestreken,
En sprack minnelick teghen haer.
Met pijpen en tamboren
Dede hy haer een Amoreus ghelaet.
Die liefde stont te roeren
In dit schoone kindt delicaet.

6. In een Prieel met roosen
Dat daer beneden stont,
Daer hebben zy een langhe poose
Gaen spreecken mont al teghen mont.
Sy hebben gaen domineren
En Venus bant ontdaen,
Daer ginghen zy in studeren;
Elck was met minne bevaen.

7. Met also scherpen sinne
So waer zy noch beraen;
Dat eedel Tersoor van minnen
Dat hebben zy tsamen ontdaen.
Haer lieder harte heeft hem ontsoncken,
Dat dede der minnen dorst;
Sy hebben malcander gheschoncken
Een ghebodt der Amoreusen lust.

8. Oorloff reyn edel kerssouwe,
Welrieckende Rosemareyn,
Schoon Lieff blijff my altijt getrouwe,
Mijnder harten medecijn,
Want ick nu moet henen varen
Al doet het mijnder harten pijn.
Godt wil u in deuchden sparen
Als ick van u moet zijn.

0
    0
    Uw winkelmandje
    Uw winkelmandje is leegNaar de winkel