Bronnen

Bronnen

1. O zalig heilig Bethlehem
Melodie en tekst uit: Joannes Tollenarius, Het Prieel Der Gheestelicker Melodiie, Inhoudende veel schoone Leysenen ende Geestelijke Liedekens van diueersche deuote materien, ende op de principale Hoochtijden des Jaers dienende etc. Van nieuvvs ouer-sien vermeerdert ende verbetert in veel plaetsen. Antwerpen: Hieronymus Verdussen, 1617, pp. 64-65.
Scan via Google

2a. Wilhelmus
Melodie uit: Deuchdelijcke Solutien, gesolveert by vele ingenieuse Componisten van diversche Cameren van Rethorijcken. Antwerpen: Gillis vanden Rade, [1574], [fol. Ff 4v].
Scan via de DBNL (pdf. p. 49)
Tekst uit: Een Nieu Geuse Lieden boecxken, waer inne begrepen is den gantschen handel der Nederlantscher geschiedennis [...] Nu nieuwelick vermeerdert ende ghecorrigeert. [Dordrecht: Jan Canin, 1577-1578], fol. 29r-31r.
De oudste bron is: Een nieu Guese Liede Boecxken, Waerinne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher gheschiedenissen, dees voorleden acht Jaren tot die Peys toegedraghen, eensdeels in Druck wtghegaen, eensdeels nu nieu by gheuoecht. Midtsgaders sommige schoone Refereynen ten selven Propoosten dienende hierachter by ghestelt. Nieu nieulick vermeerdert ende ghecorrigeert. Vive le Gues. Pro Lege, Rege. [z.p., z.n., 1576/1577], pp. 32v-35r.
Scan hiervan via de DBNL (pdf p. 69)

2b. Het Nederlandse volkslied
Melodie uit: Adrianus Valerius, Neder-landtsche Gedenck-Clanck. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Iare 1625. Verciert met [...] platen, ende Stichtelijcke Rimen ende Liedekens, [...] gestelt op Musyck-noten, ende elck op een verscheyden Vois, beneffens de Tablatuer vande Luyt ende Cyther. Haarlem: [z.n.], 1626, pp. 46-47.
Scan via Google
Tekst: via website van het koninklijk huis

3a. Psalm 24
Melodie en tekst uit: Petrus Dathenus, Alle de Psalmen Dauids, Ende Ander Lofsanghen, Wt Den Francoyschen dichte in Nederlandschen ouerghesett. De welcke men voortaen in de Nederlandsche Ghemeynten ghebruycken zal. [z.p., z.n.], 1566, Psalm XXIIII, fol. D2v-D3r.
Scan via Google

3b. Aen Jan Jacobsz Visscher, Schilder en Glaes-Schryver
Melodie als bij 3a.
Tekst uit: G.A. Bredero, Groot lied-boeck. Deel 1, ed. G. Stuiveling. Culemborg: Tjeenk Willink-Noorduijn, 1975, pp. 285-287.
Scan via de DBNL

4. O kerstnacht schoner dan de dagen
Melodie en tekst uit: ’t Amsteldams Minne-Beeckie. Op nieuws bestroomt. Met verscheyde minne-deuntjes, en nieuwe ghesangen. 7e druk. Amsterdam: Paulus Matthysz., 1645, pp. 234-237.
Scan via de DBNL (pdf p. 237)

5. Psalm 68 (=psalm 36)
Melodie uit: Petrus Dathenus, Alle de Psalmen Dauids, Ende Ander Lofsanghen, Wt Den Francoyschen dichte in Nederlandschen ouerghesett. De welcke men voortaen in de Nederlandsche Ghemeynten ghebruycken zal. [z.p., z.n.], 1566, Psalm XXXVI en LXVIII, fol. F2r-v en K9v-K10v.
Scan via Google
Tekst uit: Een nieu Guese Liede Boecxken, Waerinne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher gheschiedenissen, dees voorleden acht Jaren tot die Peys toegedraghen, eensdeels in Druck wtghegaen, eensdeels nu nieu by gheuoecht. Midtsgaders sommige schoone Refereynen ten selven Propoosten dienende hierachter by ghestelt. Nieu nieulick vermeerdert ende ghecorrigeert. Vive le Gues. Pro Lege, Rege. [z.n., z.p., 1576/1577], pp. 88r-90v.
Scan via de DBNL (pdf p. 179)

6. Tien geboden
Melodie en tekst uit: Petrus Dathenus, Alle de Psalmen Dauids, Ende Ander Lofsanghen, Wt Den Francoyschen dichte in Nederlandschen ouerghesett. De welcke men voortaen in de Nederlandsche Ghemeynten ghebruycken zal. [z.p., z.n.], 1566, fol. Z4r-Z5r.
Scan via Google

7. Si c’est pour mon pucelage
Melodie uit: Adrianus Valerius, Neder-landtsche Gedenck-Clanck. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Iare 1625. Verciert met [...] platen, ende Stichtelijcke Rimen ende Liedekens, [...] gestelt op Musyck-noten, ende elck op een verscheyden Vois, beneffens de Tablatuer vande Luyt ende Cyther. Haarlem: [z.n.], 1626, p. 94.
Scan via Google
Tekst uit: P.C. Hooft, Gedichten. Volledige uitgave door F.A. Stoett. 2e, geheel herz. druk. Deel 1. Amsterdam: Van Kampen & Zoon, 1899, pp. 66-67.
Scan via de DBNL

8a. Schoonste nimf van het woud
Melodie uit: Adrianus Valerius, Neder-landtsche Gedenck-Clanck. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Iare 1625. Verciert met [...] platen, ende Stichtelijcke Rimen ende Liedekens, [...] gestelt op Musyck-noten, ende elck op een verscheyden Vois, beneffens de Tablatuer vande Luyt ende Cyther. Haarlem: [z.n.], 1626, p. 234.
Scan via Google
Tekst uit: Jan Harmensz. Krul, Minnelycke Sangh-Rympies Vermenght met eenighe sonnetten ende and're Ghedichies. Amsterdam: Pieter Jansz. Slyp, 1634, pp. 101-102.
Scan via Google

8b. Schoonste nimf van het woud
Melodie uit: Joannes Stalpaert van der Wiele, Extractvm Katholicvm tegen Alle Gebreken van Verwarde harsenen. Leuven: Bernardinus Masius, 1631, pp. 264-265.
Scan via de DBNL
Tekst uit: Den Bloem-Hof van de Nederlantsche Ieught, beplant Met uijtgelesen Liedekens ende dichten, Vergeselschapt met eenen Maywagen. door verscheyden Liefhebbers gecomponeert. Noÿt in den druck gesien. Amsterdam: Dirck Pietersz., 1610, pp. 42-43.
Scan via UB Utrecht

9. Engelse fortuin
Melodie en tekst uit: Adrianus Valerius, Neder-landtsche Gedenck-Clanck. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Iare 1625. Verciert met [...] platen, ende Stichtelijcke Rimen ende Liedekens, [...] gestelt op Musyck-noten, ende elck op een verscheyden Vois, beneffens de Tablatuer vande Luyt ende Cyther. Haarlem: [z.n.], 1626, p. 132.
Scan via Google

10a. Lofzang van Maria
Melodie en tekst uit: Petrus Dathenus, Alle de Psalmen Dauids. Ende andere Lofsanghen wt den Fransoyschen dichte int Nederduytsch ouerghesett. De welcke men voortaen inde Nederlandsche Ghemeynten ghebruycken zal. [z.p., z.n.], 1566, fol. Z6v-Z7r.
Scan via Google

10b. Ick schouw de Werelt aen
Melodie als bij 10a.
Tekst uit: [P.C. Hooft], Emblemata amatoria, Afbeeldinghen van Minne. Amsterdam: Willem Janszoon, 1611, pp. 84-85.
Scan via de DBNL (pdf p. 84)

11. Fortuin helaas
Melodie uit: Joannes Tollenarius, Het Prieel Der Gheestelicker Melodiie, Inhoudende veel schoone Leysenen ende Geestelijke Liedekens van diueersche deuote materien, ende op de principale Hoochtijden des Jaers dienende etc. Van nieuvvs ouer-sien vermeerdert ende verbetert in veel plaetsen. Antwerpen: Hieronymus Verdussen, 1617, p. 13.
Scan via Google
Tekst uit: Een Aemstelredams amoureus lietboeck nu nieus uut-gegaen waer in begrepen zijn alderhande liedekens die in geen ander lietboecken en staen, meest almet zijn voys oft wijse daer bi gestelt om alle droefheyt melancolie te verdrijven. Amsterdam: Harmen Jansz. Muller, 1589, pp. 54-56.
Scan via de DBNL (pdf p. 53)

12a. De lustelijke mei is nu in de tijd
Melodie uit: Willem van Zuylen van Nyevelt, Souter Liedekens Ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van Dauid: tot stichtinghe ende een gheestelijcke vermakinghe van allen Christen Menschen. Antwerpen: Symon Cock, 1540, fol. K8v.
Scan via Google
Tekst uit: Een schoon liedekens Boeck inden welcken ghy in vinden sult, Veelderhande liedekens, Oude ende nyeuwe Om droefheyt ende melancolie te verdrijuen. Item hier sijn noch toe ghedaen Meer dan Veertichderhande nyeuwe liedekens die in gheen ander liedekens boecken en staen, Hier achter aen vervolghende. Antwerpen: Jan Roulans, 1544, fol. 15v-16r.
Scan via de DBNL (pdf p. 16)

12b. Den lusteliken mey Cristus playsant
Melodie en tekst uit: Een deuoot ende Profitelijck boecxken, inhoudende veel ghestelijcke Liedekens ende Leysenen, diemen tot deser tijt toe heeft connen ghevinden in prente oft in gescrifte: wt diuersche steden ende plaetsen bi een vergadert ende bi malcanderen gheuoecht ende elck liedeken heeft sinen bisonderen toon, wise, oft voys, op noten ghestelt [...]. Antwerpen: Symon Cock, 1539, fol. L3r-L4r.
Scan via de DBNL (pdf p. 93)

13a. Sei tanto graziosa
Melodie uit: Emanuel Adriaenssen, Novum Pratum Musicum Longe Amoenissimum : Cuius spatiosissimo, eoque iucundissimo ambitu (praeter varii generis automata seu phantasias) comprehenduntur. Antwerpen: P. Phalèse, 1592, p. 14.
Scan via imslp (pdf p. 57)
Tekst uit: G.A. Bredero, Over-gesette Lvcelle. Ghespeelt by d’Oude Kamer In liefd’bloeyende t’Amsterdam. Amsterdam: Cornelis Lodewijksz vander Plasse, 1616, fol. D3v-D4v.
Scan via ProQuest (pdf. p. 42).
Transcriptie in de DBNL

13b. Op danckbare ghedachten!
Melodie als bij 13a.
Tekst uit: C.v. Dusart (Catharina Verwers), Spaensche heydin. Blyspel. Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouburg, Den 12 Junij, Anno 1644. Amsterdam: Aeltje Vervouw, 1644, pp. 4-5.
Scan via Google

14. Psalm 100
Melodie uit: Petrus Dathenus, Alle de Psalmen Dauids, Ende Ander Lofsanghen, Wt Den Francoyschen dichte in Nederlandschen ouerghesett, De welcke men voortaen in de Nederlandsche Ghemeynten ghebruycken zal. [z.p., z.n.], 1566, fol. Z1v.
Scan via Google
Tekst uit: Jan van der Noot, Het bosken. Inhoudende verscheyden poëtixe wercken [Londen: Henry Bynneman, 1570], fol. L2v-L2r.
Scan via Google

15. De tijd is hier
Melodie uit: Jan Fruytiers, Ecclesiasticus oft de wijse sproken Iesu des soons Syrach: Nu eerstmael deurdeelt ende ghestelt in Liedekens op bequame en ghemeyne voisen, naer wtwijsen der musijck-note daer by ghevoecht. Antwerpen: Willem Silvius, 1565, p. 82.
Scan via Google
Tekst uit: Een Aemstelredams amoureus lietboeck nu nieus wwt-gegaen waer in begrepen zijn alderhande liedekens die in geen ander Lietboecken en staen, meest almet zijn voys oft wijse daer bi gestelt om alle droef heyt, melancolie te verdrijuen. Amsterdam: Harmen Jansz. Muller, 1589, pp. 30-31.
Scan in de DBNL (pdf p. 29)

16a. Psalm 8
Melodie uit: Petrus Dathenus, Alle de Psalmen Dauids, Ende Ander Lofsanghen, Wt Den Francoyschen dichte in Nederlandschen ouerghesett, De welcke men voortaen in de Nederlandsche Ghemeynten ghebruycken zal. [z.p., z.n.], 1566, Psalm VIII, fol. A11v-A12r.
Scan via Google
Tekst uit: Jan van der Noot, Het bosken. Inhoudende verscheyden poëtixe wercken [Londen: Henry Bynneman, 1570], fol. L1v-L2v.
Scan via Google

16b. O groote God!
Melodie als bij 16a.
Tekst uit: Zeeusche nachtegael, ende des selfs dryderley gesang [...] Door verscheyden treffelijcke Zeeusche Poëten by een ghebracht; ende verciert met Copere Plaeten. Deel 3 (Hemel-sang). Middelburg: Jan Pietersz. vande Venne, 1623, pp. 17-18.
Scan via Google

17. Belle Iris
Melodie uit: Recueil de Pieces de musique. Handschrift FinspongMS9098 (Stadsbibliotheek Norrköping, Zweden): familie de Geer, deel 2 (ca. 1690), p. 11, lied nr. 158.
Transcriptie door Wouter Steenbeek.
Tekst uit: Het Soes-dijcker Nachtegaeltje, Singht en Queelt met de Herders en Herderinnetjes, de nieuwste, raerste Amoureuse Liedekens, Vryagie, en andere Snaeckery. Amsterdam: de Weduwe Loots-Man, [na 1678], pp. 38-39.
Transcriptie en scan in de DBNL

18a. Ik drink de nieuwe most.
Melodie uit: Jacob van Eyck, Der Fluyten Lust-hof, Vol Psalmen, Paduanen, Allemanden, Couranten, Balletten, Airs, &c. Konstigh en lieflyk gefigureert, met veel veranderingen [...] Dienstigh voor alle Konstlievers tot de Fluit, Blaes-en allerley Speel-tuigh. 2e druk. Deel 1. Amsterdam: Paulus Matthysz., 1649, p. 80v.
Scan via imslp (pdf p.166)
Tekst uit: Lente-Bloemtjes, Geworpen in de schoot van aangename juffers. Enkhuizen: Jan Dirksz. Kuyper, 1682, pp. 30-33.
Scan via ProQuest (pdf p. 39).
Transcriptie in de DNBL

18b. O Goddelijcke strael!
Melodie als bij 18a.
Tekst uit: Het II. Deel Vanden Speel-Hof der Liefde Godts. Ghemaeckt door eene Religieuse der Derde Orden vanden Heylighen Vader Franciscus. Tot meerder Glorie Godts. Staet op Noort-windt, ende komt Zuyt-windt, ende doorwaeyt mynen Hof, endelaet syn wel-rieckende speceryen vloeyen. Cant. 4. v. 16. Gent: Weduwe ende Hoirs van Jan vanden Kerchove, 1666, pp. 5-6.
Scan Via Google

19. Courante monsieur
Melodie uit: ’t Amsteldams Minne-Beeckie. Op nieuws bestroomt. Met verscheyde minne-deuntjes, en nieuwe ghesangen. 7e druk. Amsterdam: Paulus Matthysz, 1645, pp. 57-59.
Scan via de DBNL (pdf p. 60)
Tekst uit: Pieter Dubbels, Helikon, Bestaande in Zangen, Kusjes, en Mengel-Rijm. Amsterdam: Nikolaas van Ravestein voor Iaques Boursse, 1645, pp. 51-53.
Scan via Internet Archive

20. Te mei als alle vogels zingen
Melodie uit: Joannes Tollenarius, Het Prieel Der Gheestelicker Melodiie, Inhoudende veel schoone Leysenen ende Geestelijke Liedekens van diueersche deuote materien, ende op de principale Hoochtijden des Jaers dienende etc. Van nieuvvs ouer-sien vermeerdert ende verbetert in veel plaetsen. Antwerpen: Hieronymus Verdussen, 1617, p.192.
Scan via Google
Tekst uit: Een nieu Guese Liede Boecxken, Waerinne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher gheschiedenissen, dees voorleden acht Jaren tot die Peys toegedraghen, eensdeels in Druck wtghegaen, eensdeels nu nieu by gheuoecht. Midtsgaders sommige schoone Refereynen ten selven Propoosten dienende hierachter by ghestelt. Nieu nieulick vermeerdert ende ghecorrigeert. Vive le Gues. Pro Lege, Rege. [z.n., z.p., 1576/1577], pp. 61v-62v.
Scan via de DBNL (pdf p. 126)

21. Polyphemus aan de stranden
Melodie uit: Sparens Vreughden-Bron, uytstortende Veel Nieuwe als Singens-waerdige Deuntjens. Deel 1. Haarlem: Michiel Segerman, 1643, p. 209.
Scan via ProQuest (p. 236)
Transcriptie in de DBNL
Tekst uit: Cornelis Stribee, Chaos ofte Verwerden Clomp. In-houdende verscheyde vermakelijcke Lietjes; tot lust, ende vermaeck, van de vrolijcke Jeugt. 2e verb. druk. Deel 1. Dordrecht: Jan Canijn, 1643, pp. 27-32.
Scan via ProQuest (pdf p. 36)
Transcriptie in de DBNL

22. Rozemond die lag gedoken
Melodie uit: Jacob van Eyck, Der Fluyten Lust-hof, Vol Psalmen, Paduanen, Allemanden, Couranten, Balletten, Airs, &c. Konstigh en lieflyk gefigureert, met veel veranderingen. 2e druk. Deel 1. Amsterdam: Paulus Matthysz., 1649, p. 52v.
Scan via Google
Tekst uit: Nieu dubbelt Haerlems Lietboeck Ghenaemt den Laurier-Krans, der Amoreusen: Inhoudende verscheyden gheestighe, boertighe, Amoureuse, kluchtighe en Nieuwe Liedekens. Nu op nieuws oversien, ghecorrigeert, verbetert ende met diversche deuntjes (noyt meer gedruckt) vermeerdert, soo Tafel liedekens, Nieuw-Jaren, Vastenavont, drinck en triomph liedjes en andere. 7de druk. Deel 1. Haarlem: Vincent Casteleyn, 1643, pp. 28-29.
Scan via de DBNL (pdf p. 28)

23. Nerea schoonste van uw geburen
Melodie uit: J.B. Stalpaert van der Wiele, Gulde-Iaer Ons Heeren Iesv Christi. Deel 1 Op alle de zonnendagen des Iaers. s-Hertogenbosch: Jansz. Scheffer 1628, p. 116.
Scan via UB Utrecht (pdf p.142).
Tekst uit: [Laurens Jacobsz. Reael], Het Beclach der Spaenscher Naty. Waer inne te kennen ghegeven wert aen wiens handen het Coninckryck van Hispangien behoort te comen, mitsgaders die schandelycke en onerhoorde Bloedt-schande, twelck de Paus van Romen heeft toeghelaten, teghen Gods wetten ende wtghedruckte bevelen, volghens hoe sy voor haer nemen dese Nederlanden onder een eeuwighe slavernye ende servituyt te brenghen, weerdigh om lesen. Hier achter is noch een Liedt toeghedaen, alwaer een gespreck ghehouden wert tusschen L. Infante, ende den soon. ghetrouwelijck wt den Spaenschen originalen ghedichte ghetranslateert. [...] [Amsterdam: Willem Jansz. van Campen, 1598], fol. A3v-A4v.
Scan via Google

24a. Sarabande Pinel
Melodie uit: ‘t Amsteldams Minne-Beeckie, Op nieuws bestroomt Met verscheyde Minne-deuntjes, en Nieuwe Ghesangen. 7e druk. Amsterdam: Paulus Matthysz. voor Joost Hartgers, 1645, p.152-153.
Transcriptie en scan in de DBNL
Tekst uit: C.V.P.R. (Christianus Vermeulen), ‘t Ronde Jaer, of Den Schat der Geestelijcke Lofsangen. 5e, verb. druk. Deel 2: Gemaeckt op elcken Geboden Feest-dagh van’t geheele Jaer. Antwerpen: Cornelis Woons, 1660, pp. 149-150.
Scan via Google

24b. Mocht ick ô Swaentjen
Melodie uit: Pieter Dubbels, Helikon, Bestaande in Zangen, Kusjes, en Mengel-Rijm. Amsterdam: Nikolaas van Ravestein voor Iaques Boursse, 1645, pp. 58-59.
Scan via Internet Archive (pdf p. 81)
Tekst uit: Amsteldamsche Minne-zuchjens, op verscheyde nieuwe wijsjes, door Lievende Gheesten uyt ghestroyt. Deel 1. Amsterdam: Gillis Joosten voor Aeltie Verwou, 1643, pp. 4-7.
Scan via ProQuest (pdf p. 27)
Transcriptie en scan in de DBNL

25. Schoon lief wil mij troost geven
Melodie uit: Joannes Tollenarius, Het Prieel Der Gheestelicker Melodiie, Inhoudende veel schoone Leysenen ende Geestelijke Liedekens van diueersche deuote materien, ende op de principale Hoochtijden des Jaers dienende etc. Van nieuvvs ouer-sien vermeerdert ende verbetert in veel plaetsen. Antwerpen: Hieronymus Verdussen, 1617, pp. 129-130.
Scan via Google
Tekst uit: G.A. Brederode, De Groote Bron der Minnen. Amsterdam: Cornelis Lodewijksz. van der Plassen, 1622, pp. 39-40.
Scan via Ceneton

26. O nacht jaloerse nacht
Melodie uit: Antoine de La Cauchie, La Pieuse Alovette Avec Son Tirelire. Deel 1. Valencienne: Iean Vervliet, 1619, p. 118.
Scan via Google
Tekst uit: Apollo of Ghesang der Musen, wiens lieflijcke stemmen merendeels in vrolijcke en eerlijcke gheselschappen werden ghesonghen. Amsterdam: Dirck Pietersz, 1615, pp. 23-24.
Scan via de DBNL (pdf p. 31)

27. Onze vader in hemelrijk
Melodie en tekst uit: Jan Utenhove, Hondert Psalmen Dauids mitsgaders het ghesangk Marie, t'ghesangk Zacharie, t'ghesangk Simeons, de thien Geboden, de artikels des Gheloofs, t’ghebed des Heeren &c. ouerghesett in Nederlandschen dichte. Londen: Jan Daye, 1561, pp. 158r-159v.
Scan via Google
Voor de laatste twee strofen, die ontbreken in de scan van Google, zie ProQuest

28. Psalm 118
Melodie en tekst uit: Jan Fruytiers, Ecclesiasticus oft de wijse sproken Iesu des soons Syrach: Nu eerstmael deurdeelt ende ghestelt in Liedekens op bequame en ghemeyne voisen, naer wtwijsen der musijck-note daer by ghevoecht. Antwerpen: Willem Silvius, 1565, pp. 194-196.
Scan via de DBNL (pdf. p. 100)

29. Psalm 23
Melodie uit: Petrus Dathenus, Alle de Psalmen Dauids, Ende Ander Lofsanghen, Wt Den Francoyschen dichte in Nederlandschen ouerghesett, De welcke men voortaen in de Nederlandsche Ghemeynten ghebruycken zal. [z.p., z.n.], 1566, Psalm XXIII, fol. D1v-D2r.
Scan via Google
Tekst uit: Een nieu Geusen Lieden Boecxken, Waerinne begrepen is, den gantschen Handel der Nederlantscher gheschiedenissen, dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen, eensdeels onder wylen in Druck wtghegaen, eensdeels nu nieu by-gheuoecht. Nu nieulick vermeerdert ende verbetert. Vive Dieu, La Santé du Roy, & la Prospérité des Geus. [z.p., z.n.], 1581, pp. 72r-v.
Scan via Internet Archive (pdf p. 145)

30. Cette cruelle
Melodie uit: Guilielmus Bolognino, Den Gheestelycken Leevwercker vol Godtvruchtighe liedekens ende leyssenen, bedeylt indry Deelen. Deel 2. Antwerpen: Weduwe ende Erf-ghenamen van Jan Cnobbart, 1645, pp. 188-189.
Scan via Asset Antwerpen
Tekst uit: Jacob Cats, Klagende Maeghden en Raet voor de selve. [Dordrecht: Matthias Havius], 1634, ‘By-voughsel’, pp. 8-11 (fol. Dd4v-Dd6r).
Scan via de DBNL (pdf p. 453)

31. Het daagt in de oosten
Melodie uit: Willem van Zuylen van Nyevelt, Souter Liedekens Ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van Dauid: tot stichtinghe ende een gheestelijcke vermakinghe van allen Christen Menschen. Antwerpen: Symon Cock, 1540, Psalm 4.
Scan via Google
Tekst uit: Een schoon liedekens Boeck inden welcken ghy in vinden sult, Veelderhande liedekens, Oude ende nyeuwe Om droefheyt ende melancolie te verdrijuen. Item hier sijn noch toe ghedaen Meer dan Veertichderhande nyeuwe liedekens die in gheen ander liedekens boecken en staen, Hier achter aen vervolghende. Antwerpen: Jan Roulans, 1544, pp. 43r-v.
Scan via de DBNL (pdf p. 43)

32a. Het vinnige stralen van de zon
Melodie uit: Amsterdamsche Pegasvs, Waer in (uyt lust) by een vergadert zijn, veel Minnelijcke Liedekens, (noyt voor desen gedruckt) gestelt op verscheyden nieuwe Stemmen: by een gebracht door vier Liefhebbers [...]. Verçiert met schoone Copere Figuren en by meest al d’on-bekende Voysen de Noten of Musycke gevoeght. Amsterdam: Cornelis Willemsz. Blaeu-Laken, 1627, p. 137.
Scan via UB Utrecht (p. 151)
Tekst uit: [P.C. Hooft], Emblemata amatoria, Afbeeldinghen van Minne, Emblemes d’Amovr. Amsterdam: Willem Jansz., 1611, p. 88.
Scan via de DBNL (pdf p. 88)

32b. Dat sou een moey meisie te reyden gaen
Melodie uit: Joannes Tollenarius, Het Prieel Der Gheestelicker Melodiie, Inhoudende veel schoone Leysenen ende Geestelijke Liedekens van diueersche deuote materien, ende op de principale Hoochtijden des Jaers dienende etc. Van nieuvvs ouer-sien vermeerdert ende verbetert in veel plaetsen. Antwerpen: Hieronymus Verdussen, 1617, p. 176.
Scan via Google
Tekst uit: Handschrift Antonis van Butevest, ca. 1590, fol. 111v, Lied 87. Erfgoed Leiden en omgeving, Toegang 0509, Archieven van de rederijkerskamers: inv.nr. 1474, fol. 111v. Transcriptie door Karel Bostoen.

33. Zal ik nog langer in hete tranen
Melodie uit: [Dirck Rafaelsz. Camphuysen], Stichtelycke rymen, om te lezen of te zingen. [z.p., z.n.], 1624, Deel 1, p. 5.
Scan via Google
Tekst uit: Nieu dubbelt Haerlems Lietboeck Ghenaemt den Laurier-Krans, der Amoureusen: Inhoudende verscheyden gheestighe, boertighe, Amoureuse, kluchtighe en Nieuwe Liedekens. Nu op nieuws oversien, ghecorrigeert, verbetert ende met diversche deuntjes (noyt meer gedruckt) vermeerdert, soo Tafel liedekens, Nieuw-Jaren, Vastenavont, drinck en triomph liedjes en andere. 7e druk. Deel 2. Haarlem: Vincent Casteleyn, 1643, pp. 23-24.
Scan via de DBNL (pdf p. 87)

34a. Het viel een hemelse dauw
Melodie en tekst uit: Een deuoot ende Profitelijck boecxken, inhoudende veel ghestelijcke Liedekens ende Leysenen, diemen tot deser tijt toe heeft connen ghevinden in prente oft in gescrifte: wt diuersche steden ende plaetsen bi een vergadert ende bi malcanderen gheuoecht ende elck liedeken heeft sinen bisonderen toon, wise, oft voys, op noten ghestelt [...]. Antwerpen: Symon Cock, 1539, fol. 10v-11v.
Scan via de DBNL (pdf p. 21)

34b. Het viel eens hemels douwe
Melodie uit: Willem van Zuylen van Nyevelt, Souter Liedekens Ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van Dauid: tot stichtinghe ende een gheestelijcke vermakinghe van allen Christen Menschen. Antwerpen: Symon Cock, 1540, fol. H3v-H4r.
Scan via Google
Tekst uit: Een schoon liedekens Boeck inden welcken ghy in vinden sult, Veelderhande liedekens, Oude ende nyeuwe Om droefheyt ende melancolie te verdrijuen. Item hier sijn noch toe ghedaen Meer dan Veertichderhande nyeuwe liedekens die in gheen ander liedekens boecken en staen, Hier achter aen vervolghende. Antwerpen: Jan Roulans, 1544, fol. 43v-44r.
Scan via de DBNL (pdf p. 44)

34c. Het viel een hemels dauwe
Melodie en tekst uit: Handschrift Soeterbeeck 475 IV, 84, fol. 79r-80v. UB Nijmegen.
Scan via UB Nijmegen (pdf p. 156)

35. Amarilli mia bella
Melodie en tekst uit: Amsteldamsche Minne-zuchjens, op verscheyde nieuwe wijsjes, door Lievende Gheesten uyt ghestroyt. Deel 1. Amsterdam: Gillis Joosten voor Aeltie Verwou, 1643, pp. 128-129.
Scan via de DBNL (pdf p. 136).
Kleurenscan via ProQuest (pdf p. 151)

36. Een amoureus fier gelaat
Melodie uit: Joannes Tollenarius, Het Prieel Der Gheestelicker Melodiie, Inhoudende veel schoone Leysenen ende Geestelijke Liedekens van diueersche deuote materien, ende op de principale Hoochtijden des Jaers dienende etc. Van nieuvvs ouer-sien vermeerdert ende verbetert in veel plaetsen. Antwerpen: Hieronymus Verdussen, 1617, pp. 69-70.
Scan via Google
Tekst uit: Een Aemstelredams amoureus lietboeck nu nieus uut-gegaen waer in begrepen zijn alderhande liedekens die in geen ander lietboecken en staen, meest almet zijn voys oft wijse daer bi gestelt om alle droefheyt melancolie te verdrijven. Amsterdam: Harmen Jansz. Muller, 1589, pp. 39-41.
Scan via de DBNL (pdf. p. 38)

37a. Psalm 6
Melodie en tekst uit: Philips van Marnix, Het Boeck der psalmen Dauids. Wt de Hebreische Spraecke in Nederduytschen dichte, op de ghewoonlijcke Francoische wyse ouerghesett. Antwerpen: Gillis vanden Rade, 1580, fol. A6r-A7r.
Scan via de DBNL (pdf p. 27).

37b. Misericordiam & iudicium (Psalm 101)
Melodie en tekst uit: [Jan Utenhove], 25. PSALMEN end andere ghesanghen diemen in de Duydtsche Ghemeynte te Londen, was ghebruyckende. Embden: Gellius Ctematius [= Gilles vander Erven], 1557, pp. 35-37.
Scan via UB Gent (pdf p. 22)

38. Psalm 116
Melodie uit: Petrus Dathenus, Alle de Psalmen Dauids, Ende Ander Lofsanghen, Wt Den Francoyschen dichte in Nederlandschen ouerghesett, De welcke men voortaen in de Nederlandsche Ghemeynten ghebruycken zal. [z.p., z.n.], 1566, Psalm CXVI, fol. S9r-v.
Scan via Google
Tekst uit: Iacobus Viverius, Den Lust-Hof van de Christelicke Zielen, Waer in Begrepen zijn De Christelicke Ghedichten [...] Met eenen soo Oversien, Verbetert, Vermeerdert, Verclaeret; dat de Schrijver maer desen Druck en kennet. Leiden: Christoffel Guyot, voor Laurens Jacobsz., Amsterdam, 1600, pp. 69-70.
Scan via de DBNL (pdf p. 39).

39a. Psalm 103
Melodie en tekst uit: Petrus Dathenus, Alle de Psalmen Dauids, Ende Ander Lofsanghen, Wt Den Francoyschen dichte in Nederlandschen overghesett, De welcke men voortaen in de Nederlandsche Ghemeynten ghebruycken zal. [z.p., z.n.], 1566, Psalm CIII, fol. Q6r-Q7v.
Scan via Google

39b. Wel op myn luth
Melodie als bij 39a.
Tekst uit: Aefgen Claesdr. van Giblant, Album amicorum (1598-1600), fol. 65v. Handschrift Den Haag KB 135 K 36.
Transcriptie  door Willem Kuiper in de Nederlandse Liederenbank
Gedeeltelijke scan via Universiteit Amsterdam

40. Allez où le sort vous conduit
Melodie uit: Willem de Swaen, Den singende swaen, dat is den lof-sangh der heyligen, die als singende swaenen, de dood blygeestigh hebben ontfangen. Antwerpen: Arnout van Brakel, 1664, p. 111.
Scan via UB Utrecht (pdf p. 120)
Tekst uit: Clioos Cytter, slaande Aardige Gezangen, Nieuwe Wyzen, geestighe Steekdichjes, en brandende Minnekusjes. Door verscheyde Lief hebbers t’ zamen gestelt. Nooit voor dezen meer gedrukt. Amsterdam: voor Baltus Boekholt, 1669, pp. 245-249.
Scan via de DBNL (pdf p. 232)

0
    0
    Uw winkelmandje
    Uw winkelmandje is leegNaar de winkel